Details, Fiction and Chuyen phat nhanh 247

B??c 1 Ki?m tra thông tin mã v?n ??n ? d??i mã v?ch, n?m trong hóa ??n c?a b?n có ???c sau khi g?i b?u ph?m t?i 247Express.Khách hàng có th? s? d?ng d?ch v? DHL trong n??c v?i các d?ch v? b? sung nh?:– ??i v?i b?u g?i là hàng nguyên kh?i không th? tách r?i, v?n chuy?n b?ng ???ng b? ???c nh?n g?i t?i ?a ??n 50kg, nh?ng ph?i ??m b?o

read more